Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Frisholm Skoles Logo
Mobil menu

Antimobbestrategi

Antimobbestrategi for Frisholm skole

"Mobning handler ikke om de enkelte børn. Det handler om kulturen i de fællesskaber, som børn er en del af".

 

Mobning er børnenes problem, men de voksnes ansvar

 

På Frisholm Skole skal alle elever være trygge, opleve trivsel og kunne færdes frit og frigjort i alle de sammenhænge, de indgår i i hverdagen på skolen. Med trivsel forstår vi, at den enkelte udvikler- og udfolder sig i sunde relationer og meningsfulde fællesskaber.

Forebyg mobning.

For at forebygge mobning er det nødvendigt at arbejde med kulturen i de fællesskaber, som eleverne indgår i – på skolen, i SFO/klub og i fritiden. Det allerbedste middel mod mobning og social eksklusion er at støtte eleverne i tolerante og positive fællesskaber.

Vi forebygger mobning på Frisholm Skole ved at styrke fællesskabet og have fokus på den enkelte elevs trivsel. Når et barn starter på Frisholm Skole, har de fleste børn mødt aktiviteter, der støtter op om fællesskabet. Man har i børnehaven i Them valgt at bruge Maryfondens ”Fri for mobberi”. Dette arbejde fortsætter i skolen og i fritidsdelen. ”Fri for mobberi” arbejder indgående med udvikling af tolerance overfor forskellighed, respekt for andre både i tale og samvær, omsorg for hinanden og mod til at stå frem og tage ansvar, når vi ser noget, der ikke er i orden. Skolen arbejder også med ”Trivsel på tværs” som er et fælleskommunalt indsatsområde. Ligeledes er ”Klassetrivsel.dk” et aktivt trivselsredskab, som medarbejderne anvender.

Mobning.                                                                                                                                                                                                                                             

Vores forståelse af begrebet mobning baserer sig på den nyeste forskning, der pointerer, at mobning er et gruppefænomen og at roden til mobning skal findes i utrygge kulturer og uhensigtsmæssige fællesskaber Hvornår er det mobning og hvornår er det bare drilleri? (dcum.dk)

Tegn på mobning.                                                                                                                                                                                                                                                          

På Frisholm Skole har vi særlig skærpet opmærksomhed på følgende 8 tegn, der kan karakterisere- og indikere mobning:

8 tegn på mobning (Kilde - DCUM)

Når drilleri ikke længere er for sjov

Når konflikter ikke kan løses

Når udstødelseshandlinger bliver systematiske

Når fællesskaberne er præget af utryghed

Når fællesskabet har lav tolerancetærskel

Når fællesskabet mangler empati

Når fællesskabet er præget af magt-ubalance

Når fællesskabet er præget af ensomhed

 

Digital mobning.

Ligeledes har vi på Frisholm Skole særlig skærpet opmærksomhed på digital mobning. Vi tilstræber gennem den daglige undervisning og i vores kommunikation på- og anvendelse af digitale platforme og sociale medier, at opbygge og understøtte elevernes digitale dannelse. Frisholm Skole har de senere år benyttet foredrag fra Center for Digital pædagogik, som også udbyder konkret undervisningsmateriale. Digital mobning kendetegnes ved:

Karakteristika ved digital mobning Kilde - DCUM

At den er anonym

At den ikke stopper, når man går hjem

At man er eksponeret - alle kan læse med

At rollerne er flydende

 

Handlingsplan:

Der udarbejdes en handlingsplan i det øjeblik, hvor den enkelte ansatte konstaterer problemer med det psykiske læringssmiljø. Opmærksomhed på en problematik kan ske gennem egen observation, henvendelse fra elev, forælder eller kollega, der oplever en negativ kultur omkring en elev eller i en gruppe af elever. Sker dette, orienteres nærmeste leder og relevante personer involveres med henblik på at få afdækket og beskrevet situationen. Ligeledes udarbejdes der en handlingsplan, hvis skolens ledelse eller en elevs forældre/myndighedsindehavere, anser det for nødvendigt som følge af en bekymrende adfærd eller tilstand hos den elev – herunder f.eks. sygdom eller fravær på grund af problemer med det psykiske læringssmiljø. Skolens ledelse udarbejder en handlingsplan senest 10 arbejdsdage efter, at der er modtaget oplysninger om problematikken. Herefter orienteres de berørte personer om handlingsplanens indhold og om eventuelle midlertidige tiltag og foranstaltninger.

Forældre/myndighedsindehavere eller elever informeres om klageadgang, hvis de ikke er enige i skolens håndtering af en mobbesag (Klageadgang - DCUM)

Elevens ansvar og opgaver.

 • Skal kende skolens antimobbestrategi
 • Sige fra overfor elever som mobber
 • Kontakte en voksen, hvis de oplever selv at blive mobbet eller ser andre blive det.
 • Vide hvad god tone og adfærd er.

Elevrådet arbejder for at styrke en tryg fællesskabsfølelse på hele skolen og i de enkelte klasser. Elevrådet bidrager med idéer og aktiviteter til fremme af trivslen på tværs af klasser.

Forældrenes ansvar og opgaver.

 • Være opmærksom på, at du selv er en vigtig rollemodel, som dit barn identificerer sig med, iagttager og lærer af, herunder den positive omtale af skolen, øvrige elever, forældre og medarbejdere.
 • Engagerer dig så vidt muligt i hele klassens trivsel, og motiver dit barn til også at interessere sig for alle i børnefællesskaberne.
 • Have fokus på, at dit barn lærer at løse konflikter selv og sammen med jævnaldrende. Vær klar til at hjælpe, hvis børnene ikke selv kan finde ud af det sammen.
 • Er du bekymret for dit barns trivsel, så kontakt klassens lærere.

Lærernes og pædagogernes ansvar og opgave.

 • Udarbejde sociale mål for klassen sammen med eleverne
 • Have en anerkendende tilgang til enhver henvendelse fra elever og forældre i en tryg atmosfære.
 • Forebygge mobning ved trivselsarbejde
 • Anvende, analyser og justere efter data og oplysninger i forhold til klassens/elevens læring og trivsel.
 • Udarbejdelse af handleplan når der konstateres problemer med det psykiske læringssmiljø

Ledelsens ansvar og opgave.

 • Klassekonferencer med de ansatte omkring de kvalitative og kvantitative data på både klasse- og individniveau.
 • Skabe og fastholde en inkluderende skole- og klassekultur
 • Italesætte venskab og fællesskab som en del af skolens fundament.
 • Ved trivselsproblematikker indkaldes der til samtaler, så hurtigt som muligt.

Skolebestyrelsens ansvar og opgaver.

 • Prioritere skolens trivselsindsats højt
 • Tage afsæt i værdigrundlaget og udarbejde en antimobbestrategi og formidling af disse.
 • Revidere antimobbestrategien hvert andet år, på baggrund af resultaterne fra den nationale trivselsmåling og undervisningsmiljøvurdering.
 • Arbejde i skolebestyrelsen på at skabe et godt skole/hjem samarbejde.

 

Godkendt af skolebestyrelsen den 21. februar 2022