MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

Antimobbestrategi for Frisholm skole

"Mobning handler ikke om de enkelte børn. Det handler om kulturen i de fællesskaber, som børn er en del af".

Hvornår taler vi om mobning

Det kan være svært at skelne mobning fra drillerier. Men der er stor forskel på, om man er udsat for langvarig mobning eller spontane drillerier. En norsk psykologiprofessor har defineret mobning sådan her:

''En person mobbes, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere, og ofte på et sted hvor han eller hun er tvunget til at opholde sig.'' (Dan Olweus, psykologiprofessor ved Universitetet i Bergen)

På Frisholm skole skelner vi også imellem mobning og drillerier. Denne antimobbestrategi er en indsats imod mobning. Tag altid en snak med klasselæreren, hvis du er bekymret eller i tvivl om der foregår mobning.

For at forebygge mobning er det nødvendigt at arbejde med kulturen i de fællesskaber, som eleverne indgår i – på skolen, i SFO og i fritiden. Det allerbedste middel mod mobning og social eksklusion er at støtte eleverne i tolerante og positive fællesskaber.

Drillerier og mobning er 2 forskellige ting. Drillerier kan være med til at styrke barnet og lære barnet at håndtere forskellige sociale færdigheder og er med til at danne barnet til at indgå i forskellige sociale relationer resten af livet.

Vi forsøger at undgå at mobning opstår på Frisholm skole. Det gør vi ved at styrke fællesskabet. Fælleskabet er vigtigt, men kan ikke stå alene. En af vores vigtigste værdier på Frisholm skole er, at barnet trives. I kan læse mere om vores trivselspolitik her: Trivselspolitik

Antimobbestrategien skal give elever, forældre, lærere, pædagoger og ledelse et fælles udgangspunkt, når mobning opstår.

Frisholm skole er et sted, hvor eleven skal føle sig tryg. Det er, når man samles om fælles følelser og interesser. Det handler om plads og tolerance, hvor udvikling og deltagelse i fællesskabet er en rettighed for den enkelte og mangfoldighed opfattes som en værdi for fællesskabet.

På Frisholm skole ved vi:

- at børn der trives, lærer bedst

- at sociale sammenhænge er med til at forme os og definere vores identitet

- hvor vigtig kulturen er i de fællesskaber, som børn er en del af

- at børn trives, når de føler, at de hører til i et positivt fællesskab

På Frisholm skole ønsker vi:

- at støtte og opbygge børnenes sammenhold og fællesskaber

- at det skal være trygt at gå i skole

- tolerante og positive børnefællesskaber

- inkluderende børnefælleskaber med plads til forskellighed  

 

Fri for Mobberi

Når dit barn starter på Frisholm skole, har de fleste børn mødt aktiviteter, der støtter op om fællesskabet. Man har i Askehuset og Them Børnehave valgt at bruge Maryfondens ”Fri For Mobberi”. Pædagogikken inspirerer pædagoger/lærere til at implementere en antimobbekultur i børnehaverne og igangsætte aktiviteter, der fremmer en fælleskabsfølelse blandt børnene. Dette arbejde fortsætter i skolen og fritidsdelen, hvor I som forældre er vigtige kulturbærere.

”Fri For Mobberi” arbejder indgående med udvikling af værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod i børnegruppen. Tolerance overfor forskellighed, respekt for andre både i tale og samvær, omsorg for hinanden og mod til at stå frem og tage ansvar, når vi ser noget, der ikke er i orden.

Mobning på de sociale medier

Mobning foregår hele døgnet. I dag har børn og unge mennesker mange netværk på de sociale medier. Frisholm skole har de senere år benyttet foredrag fra Center for Digital Pædagogik, som udbyder en række foredrag inden for digital dannelse, pædagogik, børn og unge, problematikker og konkret how-to.

Aldersmæssigt har 5./6. klasse haft et stort udbytte af disse oplæg, som fokuserer på børn og unges netkultur på sociale netværk. Center for Digital Pædagogik tager udgangspunkt i fælles mål for folkeskolen og trækker på relevante undersøgelser, samt deres praksiserfaring fra tidligere skolebesøg. Hvad enten man kalder det netetik, web- og mobiletik, digital dannelse eller noget helt fjerde, så er det stadig nødvendigt at tage snakken med børnene om dét at være sammen med hinanden digitalt. Forældrene til samme aldersgruppe bliver også inviteret til foredrag.

Mobning er børnenes problem, men de voksnes ansvar

Alle skal tage ansvar

Elevens ansvar og opgaver:

 • • Skal kende skolens antimobbestrategi.
 • • Sige fra over for elever som mobber.
 • • Kontakte en voksen hvis de oplever selv at blive mobbet eller ser andre blive det. Det er ikke at sladre men at bidrage til hele gruppens trivsel.
 • • Vide hvad God tone og adfærd er

 

Elevrådets ansvar og opgaver:

Elevrådet arbejder for at styrke en tryg fællesskabsfølelse på hele skolen og i de enkelte klasser. Elevrådet er en vigtig part i arbejdet med at fremme trivslen blandt eleverne på Frisholm Skole – i samarbejde med lærere, pædagoger og ledelsen.

 • • Deltager i arbejdet med og evalueringen af skolens antimobbestrategi
 • • Inddrages i arbejdet med trivselsmålinger og de efterfølgende indsatser
 • • Sætter antimobbestrategien på dagsordenen i egen klasse sammen med klasselæreren, så alle elever ved, hvad de skal gøre, hvis nogen bliver mobbet. Elevrådet fra overbygningen kan hjælpe elevrådet på mellemtrinnet.
 • • Sætter klassens generelle trivsel på dagsordenen sammen med klasselæreren
 • • Elevrådet bidrager med idéer og aktiviteter til fremme af trivslen på tværs af klasser

 

 

Forældrenes ansvar og opgaver:

 • • Vær opmærksom på, at du selv er en vigtig rollemodel, som dit barn identificerer sig med, iagttager og lærer af, herunder den positive omtale af skolen og barnets lærere.
 • • Engagér dig så vidt muligt i hele klassens trivsel, og motivér dit barn til også at interessere sig for alle i børnefællesskaberne.
 • • Sæt fokus i hjemmet på, at der skal være plads til forskellighed.
 • • Gør hvad du kan for at skabe et godt socialt miljø blandt klassens forældre.
 • • Medansvar for at gøre trivsel til et fast punkt på dagsordenen til alle forældremøder, og reflektér over din og de andre voksnes holdning til børnefællesskaber.
 • • Tal om, hvordan I sammen forebygger mobning og styrker trivslen i klassen.
 • • Hav fokus på, at dit barn lærer at løse konflikter selv og sammen med jævnaldrende. Men vær altid klar til at hjælpe, hvis børnene ikke selv kan finde ud af det sammen.
 • • Tal løbende med dit barn om, at man skal gå til en voksen, hvis man føler sig ensom eller bliver mobbet, eller hvis andre børn på skolen er ensomme eller bliver mobbet.
 • • Inddrag skolens lærere, pædagoger eller andre forældre på skolen, hvis du er bekymret for, at der foregår mobning, eller om der er nogle børn, som ofte står udenfor børnefællesskaberne.
 • • Tal løbende med dit barn om, hvordan man bruger de sociale medier på en god og respektfuld måde, så de undgår deling af krænkende beskeder og billeder.
 • • Er du bekymret for dit barns trivsel – så kontakt klassens pædagogiske personale. Den første kommunikation er altid til klassens lærere og pædagoger.

 

Pædagogerne og lærernes ansvar og opgaver:

 • • Have en anerkendende tilgang til enhver henvendelse fra elever og forældre i en tryg atmosfære
 • • Udarbejde sociale mål for klassen sammen med eleverne
 • • Samarbejde med interne og eksterne fagfolk
 • • Anvende, analysere og justere efter data og oplysninger i forhold til klassens/elevens læring og trivsel
 • • Inddrage digital dannelse og digital opførelse i undervisningen
 • • Forebygge mobning ved trivselsarbejde
 • • Ved trivselsproblematik indkaldes til akut samtale fra morgenen af. Hurtig sparring med indsats i fællesskab er godt for barnet.

 

Ledelsens ansvar og opgaver:

 • • Klassekonferencer med klasselærerne omkring de kvantitative og kvalitative data på både klasse - og individniveau
 • • Støtte elevrådet i arbejdet
 • • Sikre at ”God tone og adfærd” er kendt af elever, forældre og personale
 • • Kontakte relevante fagpersoner
 • • Prioritér foredrag (eks. fra Center for Digital Pædagogik)
 • • Skabe og fastholde en inkluderende skole- og klassekultur
 • • Italesætte venskab og fællesskab som en del af skolens fundament

 

 

 

 • • Ved trivselsproblematik indkaldes til akut samtale fra morgenen af. Hurtig sparring med indsats i fællesskab er godt for barnet.

 

Skolebestyrelsens ansvar og opgaver:

 • • Prioritér skolens trivselsindsats højt.
 • • Udarbejd et værdiregelsæt og en antimobbestrategi og formidling af disse.
 • • Revidér værdiregelsættet og antimobbestrategien årligt bl.a. på baggrund af resultaterne fra den nationale trivselsmåling og undervisningsmiljøvurderingen.
 • • Arbejd i skolebestyrelsen på at skabe et godt skole- hjemsamarbejde (Princip for skole-hjem samarbejde og Forældrebreve fra SB)

 

Godkendt i skolebestyrelsen november 2016

Få justeringer lavet maj 2018