MENU
Aula_close Layer 1

Resultater og nøgletal

Resultater og nøgletal fra Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik indeholder følgende:

1. Elevtal: Data om antal elever i grundskolen, blandt andet fordelt efter skoletype, klassetrin og kommune. Tal for inklusion i folkeskolen findes også her.

2. Elevfravær: Se data for elevernes skolefravær, blandt andet fordelt efter om der er tale om fravær med tilladelse, ulovligt eller fravær pga. sygdom.

3. Personale og Økonomi: Find data om bl.a. antal ansatte, antallet af elever pr. lærer, andelen af personalets arbejdstid, der bruges sammen med eleverne og udgifter til folkeskolen pr. elev.

4. Nationale test: Se resultater fra de obligatoriske nationale test i dansk og matematik.

5. Elevtrivsel: Se opgørelser over elevernes trivsel på fire trivselsindikatorer, generel skoletrivsel, samt data for besvarelser af specifikke trivselsspørgsmål til eleverne.

6. Undervisningstimer: Data om planlagte undervisningstimer og hvor stor en andel af undervisningen, der dækkes af lærere med undervisningskompetencer i fagene

7. Karaktergennemsnit: Data om prøve- og standpunktskarakterer i grundskolen og karaktergennemsnit korrigeret for socioøkonomiske forhold.

8. Ansøgning og overgang til ungdomsuddannelser: Data for ansøgninger til 10. klasse og ungdomsuddannelser, tal for uddannelsesparathedsvurderinger samt overgangsfrekvenser til 10. klasse og ungdomsuddannelser.

For at se aktuel data for Frisholm skole se dette link: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Institutions/749003.aspx?dashboard=Overblik